Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Formandens beretning 2015
2015 aktiviteter:
Ingen ny tilslutninger i 2015.Nye vandure som kan fjernaflæses, Type Aquadis AnyQ.Denne type opfylder vores behov og passede ind i de eksisterende installationer.Alle nye vandure er forsynet med kontraventil.Installation udført af Lee Smedie og Henning.Samlet pris alt inkl. ca. 180.000 u.m.

Driftsstop d. 15. oktober. Pga. en fejl på et sammenkoblingsrør ved den ene boring som gjorde at der stort set ingen vand kommer til tanken. Tanken når til sit minimum og vi sætter udpumpning på nødprogram og forventer at få løst problemer inden tanken løber tom, da vi i første omgang tror det er et El-problem. Ret hurtigt finder vi dog ud af at det er langt mere problematisk, lækagen viser sig at være meget svær at stoppe. Derfor når tanken tom og leverancen stopper. Skaden bliver midlertidig repareret og der kommer vand på igen. Anlægget må udluftes inden der er vand ude i hanerne igen og er blevet kl. 01.30.

Årsagen til bruddet skyldes tæring indefra, formodentligt ved en form for kavitation.Hele oplevelsen gør vi beslutter at skifte alle rør i og ved boringerne til rustfri.
Vi har undersøgt om der har været fortilfælde med samme omfang og kan heldigvis siger at det har der ikke været i nyere tid.Men den manglende vandforsyning var selvfølgelig et problem for os alle men særligt for vores erhvervskunder som er afhængige af vand til produktion.Derfor har vi også haft et møde med bl.a. Mammen Mejeri om hvordan vi kan sikre vand, ikke mindst hvis det værste skulle ske, en længerevarende forurening.Beredskabsplanen er i dag tankbiler med vand ved kortere varende og nødforsyning fra nabovandværk ved længerevarende.Vi vil dog gerne formalisere et nødforsynings samarbejde med evt. Lee Vandværk.
Ringforbindelse. Pkt. på dagsorden d.d.Forbrugere med større dyrehold opfordres til at etablere en beholder med gennemstrømning.

Nyt alarmsystem på værket med ændret alarmeringstidspunkt.
SMS info til forbrugerne som måtte ønske dette. Ca. 40% af alle forbrugere har valgt dette.

Nyt økonomisystem fra Vejrup og Elbæk valgt, Implementering fra 1. januar 2016.Poul Erik Sundstrup valgt som regnskabsfører. Hanne vores kassere har etableret et meget fint samarbejde med ham.Kasseren håndter fremover betaling af regninger, tilsyn og fremlæggelse af regnskab, oplæg til budgetter m.m.

Oplæg til nye vedtægter udarbejdet. Pkt. på dagsorden d.d.

Deltaget i møder med kommunen og andre vandværker, Vandrådet.Takstblad, med 2 landzoner, ingen ændringer.Vandsektorloven:– Deltaget i diverse kurser og temaaftner.– Ledelsesværktøj, lovkrav.– Vandværkspasserkursus. Hygiejnekursus.

Ovenstående har betydet en del arbejdstimer det sidste års tid.Tak til alle i bestyrelsen for en stor indsats, specielt Henning.

Lidt tal:197 forbruger.Indvindingstilladelse – 63.000 m³Oppumpet til værket  – 57.685 m³ (54.676 m³)Skyllevand – 398 m³Forbrugermålt – 56.268 m³ (54.775 m³)Strømforbrug boring – 24.903 kwh 23.327 kwh)Strømforbrug værket – 20.813 kwh (19.393 kwh)

Forskellen på oppumpet og forbrugermålt skyldes spild, skyldevand og fejl på forbruger aflæsninger.

Vandkvalitet:Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet på en hver tænkelig men velovervejet måde.Sikre at alle erhverv har korrekt tilbageløbssikring.BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder 25-300m beskyttelsessoner.Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Ansvar Kommunen.Vandforsyningsplan 2012-2022 Viborg kommune.

Beredskab og ledelsesværktøj:Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces.Ledelsesværktøj er i fortsat proces og godkendt af kommunen i efteråret 2015

Sikkerhed:Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.

Hjemmeside:www.mammen-vand.dkKort med søgefunktion og baggrundsbilleder m.m.Masser af data, tips og ideer.

Økonomi.Pga. af værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi ved fremtidige udvidelser.Reservepulje: 300.000 til 2,25 % i 3 år og 200.000 til 1-2-3 % over 3 år. Der er 1 år tilbage af aftalen.Alle investeringer er selvvalgte om end nødvendige og derfor kontrollerbare.

Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld ( moms, strøm osv. )Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau som ikke giver anledning til bekymring.Det er bestyrelsen klare opfattelse at værket har en god og sund økonomi.

Fremtiden:Hvad bringer den? Sammenlægninger? Miljøudfordringer?

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net