Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Beretning 2016

2016 aktiviteter:Ingen nye tilslutninger i 2016Taget nyt økonomi- og bogholderi system i brug.Det har været en sej omgang. Og kostet en del mere end forventet. ca. x3.Mange frustrationer over at ting ikke skete som vi ønskede.Her må vi bare siger, at kommunikation er en svær ting, og at det ikke er lykkedes lige godt imellem de implicerede parter. Ingen nævnt ingen glemt.Desværre medførte ovennævnte, at regningerne ikke kom ud til tiden, og at de også var fejlbehæftet.Vores kasserer og revisor er dog helt sikre på, at de har overblik over situation, og at det ikke kommer til at koste nogen forkerte afregninger i den sidste ende. Bestyrelsen beklager naturligvis, at der har været disse mangler, men føler sig sikre på at det bliver løst i 2017.Alt i alt er bestyrelsen sikre på, at det nye system bliver en gevinst for os, da det giver os en række nye muligheder. Bl.a. driftsinfo på adresseniveau, bedre analyse mulighed osv.Udbedret elinstallationerne ved boringerne.Færdiggjort reparation af boringerne, så alt nu er i rustfrit stål og plast.Boringerne efterset med kamerainspektion. Alt ok.Taget det nye alarmsystem i brug.Udvidet den til også at omfatte kompressoren.Forhøjet kimtal ved prøve i majFilterskylning og skylning af hovedledning til MejerietHer efter alt ok, årsag ikke påvist.Lækage sporing i juni.Forbruget var ikke en fejl på værkets installationer, men en fejl på en installation.Reparation og maling af udhæng på vandværksbygningenNye stophaner på 3 adresser på Søndervang, pga. tæring.Ny pumpe i slambrønden.Nødforsyningsledningen til/fra Lee vandværk etableret.Projektet forløb uden problemer og holdt sig på den rigtige side af budgettet.Mangler tinglysninger og indmålinger, landmåleren er på opgaven.Brugt det ny fjernaflæsningssystem for første gang.Har var der lidt indkøringsvanskeligheder pga. manglende support fra leverandøren.Alt fungerer som ønsket, da diverse licenser og software blev opdateret, samt en ordentlig support blev etableret.Sikrer os at vi får alle aflæsninger, og at de er korrekte.Haft en uheldig forbruger som har haft et utæt rør under huset med et meget stort spild efter måleren.Vi kan og må ikke eftergiver betaling for den slags og ens forsikring dækker skader men ikke nødvendigvis vandspildet. HUSK derfor at kontrollere forbruget med jævne mellemrum.Fået ca. 130 med på vores sms system. Det er vi så glade for, det gør vores arbejde meget lettere når vi kan kommunikere med jer forbrugere på den måde.Vandprøver, tilsyn og mange andre små ting.Sidst men ikke mindst: Ændring af selskabsform fra I/S til A.M.B.ADet har betydet nye vedtægter, nyt regulativ, nyt CVR nr., nyt takstblad, nye registreringer i diverse søgemaskiner, databaser og telefonbøger.
Lidt tal:197 forbruger.Indvindingstilladelse 63.000 m³Oppumpet til værket 68.719 m³ (57.685 m³) ((54.676 m³))Skyllevand 488 m³ (398 m³) ((400 m³))Udpumpet til forbrugerne 66.805 m³ (56.268 m³) ((53.301 m³))Forbrugermålt 66.185 m³ (53.740 m³) ((54.775 m³))Strømforbrug boring 29.499 kwh (24.903 kwh) ((23.327 kwh))Strømforbrug værket 24.781 kwh (20.813 kwh) ((19.393 kwh))Strømforbrug / afregnet m³ 0,81 kwh (0,85 kwh) ((0,78 kwh))Vandspild i gennemsnit 0,6%Forskellen på oppumpet og forbrugermålt skyldes spild, skyldevand og fejl på forbruger aflæsninger.
Vandkvalitet:Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet på en hver tænkelig men velovervejet måde.Sikre at alle erhverv har korrekt tilbageløbssikring.BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder 25-300 m beskyttelseszoner.Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Ansvar Kommunen.Vandforsyningsplan 2012-2022 Viborg kommune.
Beredskab og ledelsesværktøj:Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner, som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces.Ledelsesværktøj er i fortsat udviklingsproces.
Sikkerhed:Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.
Hjemmeside:www.mammen-vand.dkDriftsinfoKort med søgefunktion og baggrundsbilleder m.m.Masser af data, tips og ideer.
Økonomi.Pga. af værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi til fremtidige udvidelser.Reservepulje: 300.000 til 2,25 % i 3 år og 200.000 til 1-2-3 % over 3 år. Aftalen er udløbet beløbet henstår u forrentet i Skjern Bank indtil vi finder en bedre placering.Alle investeringer har desværre ikke været selvvalgte, men dog kontrollerbare og indenfor hvad vores økonomi kunne håndtere.Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld (moms, strøm osv.)Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau, som ikke giver anledning til bekymring.Det er bestyrelsens klare opfattelse, at værket har en god og sund økonomi.
Fremtiden:Kapacitetsproblemer pga. kraftig øget udpumpning?Forventet udpumpning 2017: 78.000 m³Der er 15.000 m³ over vore indvindingstilladelse!Ny indvindingstilladelse skal på plads.Øget slidtage.
Lidt opsummering:Men som frivillig bestyrelse har vi desværre oplevet, at ikke alle professionelle samarbejdspartnere har været lige forstående overfor at vi havde brug for deres hjælp og ikke omvendt.Vi har brugt rigtig mange timer i 2016.Men det er dejligt, når det så lykkes alligevel
Tak til:Jer andelshavere / forbrugere for jeres samarbejde med os i bestyrelsenLee vandværk og Lee Smedje for deres vilje til at samarbejde og få det til at lykkes.Bestyrelsen for et godt samarbejde og en kæmpe indsats.Specielt tilCarsten for hans mange timer med regnskabssystemet sammen med Poul ErikHenning for igen at have brugt sin viden og energi på at holde os ’flydende’.Henning har sparet os for mange regninger ved selv at løse mange opgaver.
Hændelser i marts 2017:Lavt vandtryk pga. stort forbrug.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net