Referat generalforsamling 2017

1. Valg af stemmetællere
Kaj Mostrup og Ea Agnete Heerwagen

2. Valg af dirigent
Henning Staunsbæk foreslået og valgt enstemmigt
Dirigenten gennemgik afstemningsreglerne, herefter godkendt enstemmigt.

3. Beretning
Formandens beretning fremlagt og godkendt enstemmigt.
Se beretning 

4. Regnskab 2016
Kassererens og revisorens fremlæggelse af regnskabet.
Enkelte uddybende spørgsmål, herefter godkendt enstemmigt.
Se regnskabet

5. Budget 2017
Kassererens og revisorens fremlæggelse af revideret budget.
Enkelte uddybende spørgsmål, herefter godkendt enstemmigt.
Se budgettet 

6. Indkommende forslag:
Ingen
Intet til afstemning.

7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Ebbe Eriksen (modtager genvalg) Afbud til mødet
Jesper Steensig (modtager genvalg)
Flemming Graversen (modtager genvalg)
Alle 3 genvalgt uden modkandidater.

Suppleant(er), på valg er:
Hanne V. Olesen, Ikke fremmødt,
Genvalgt uden modkandidat.

8. Valg af revisor:
Poul E. Sundstrup, foreslås genvalgt
Genvalgt uden modkandidat.

9. Eventuelt
Intet

Mødeleder: Flemming Graversen, formand
Referent: Jesper

Konstituerende Bestyrelsesmøde:

Formand: Flemming Gravesen
Næstformand: Henning Pedersen
Kasserer: Carsten Ethelberg
Sekretær: Ebbe Eriksen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Steensig, Bent B. Christensen og Kaj Mostrup
Deltagere vandrådet: Bent Christensen og Kaj Mostrup
Vandværks-passer: Henning Pedersen – Bent Christensen – Kaj Mostrup
Hjemmeside: Jesper Steensig og Flemming Gravesen

Referat Generalforsamling 2017

Konstituering 2017

,