Takster

Mammen Bys Vandværk

Takstblad gældende fra 01-01-2017.

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1.        Hovedanlægsbidrag **
2.        Forsyningsledningsbidrag
3.        Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til nedenstående fordelingsnøgle:

Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder
Bolig enhed/beboelse. Standard enhed 1
Erhverv m.m., Landbrug, Gartneri, Industri, Institutioner
Med årsforbrug på m³ 0-500 1
501-1.000 2
1.001-2.500 3
2.501-5.000 5
5.001-7.500 7
7.501-10.000 8
10.001-12.250 9
12.251-15.000 10
Herudover pr. 4000 m³ 1

** Hovedanlægsbidraget kan ved stigende forbrug reguleres jf. fordelingsnøglen.
Reguleringen vil være forskellen i forbrugsenheder imellem tidligere og fremtidig forbrug.

 

 Anlægsbidrag ( tilslutningsafgift):
kr. excl. moms
kr. incl. moms
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
5.730,00
7.162,50
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)
 + +
I byområde 1 (indenfor byskiltet “Mammen”)
3.901,00
4.876,25
I byområde 2 (kollektiv overtagelse *3
20.209,00
25.261,25
I landområde 1 *1
40.418,00
50.522,50
I landområde 2 *2
60.626,00
75.782,50
Stikledningsbidrag pr. stk.
5.173,00
6.466,25

Taksterne er baseret på indekstal for ledningsarbejder jf. Danske Vandværker. Indekset for 2017 er 101,27.
*1 Værkets naturlige forsyningsområde
*2 Forbruger i øvrige forsyningsområder
*3 Kollektiv overtagelse (100%) af fuldt funktionsdygtigt/fejlfrit ledningsnet og stikledninger i bymæssig bebyggelse (byskilt).
Såfremt ledningsnettet og stikledninger ikke er fuldt funktionsdygtigt/fejlfrit afregnes med udgangspunkt i Landområde 2

 

Driftsbidrag: Kr. excl. moms kr. incl. moms
Fast årlig afgift pr. bolig / erhverv 400,00 500,00
Vandafgift pr. m³ 3,50 4,38
Afgift, ledningsført vand pr. m³ (2017 takst) 5,86 7,33
Afgift, grundvandssikring pr. m³ (2017 takst) 0,39 0,49
Sprinkleranlæg direkte på ledningsnettet, pr. m² lokale 0,60 0,75

 

Gebyr/Ydelser: kr. excl. moms kr. incl. moms
Fakturagebyr ved manglende PBS 40,00 50,00
Flytteopgørelse med selvaflæsning 125,00 156,25
Flytteopgørelse uden selvaflæsning 375,00 468,75
Rykkergebyr – rykker nr. 1 100,00 momsfri
Rykkergebyr – rykker nr. 2 100,00 momsfri
Herefter afbrydes vandforsyningen og inddrivelse via inkasso iværksættes. Udgiften hertil efter regning.
Såfremt der ikke kan opnås adgang til installationens stophane eller vandmåler afbrydes forsyningen ved hovedledningen. Udgifter hertil efter regning.
Genåbningsgebyr efter restance 800,00 1.000,00
Vandmåler udskiftning, godkendt reklamation 0,00 0,00
Vandmåler udskiftning, ikke reklamation
Excl. arbejdsløn
1.000,00 1.250,00
Nedtagning af installation / stikledning 5.000,00 6.250,00
Aflæsning på anmodning eller ved manglende respons (gebyrfrit ved godkendt reklamation) 250,00 312,50

Alle øvrige ydelser er efter regning.

Ikke betalte gebyr/ydelser pålægges årsopgørelsen.

For meget/lidt betalt afgift modregnes i årsopgørelsen/næste års første rate.

Takstblad for Mammen Bys Vandværk 2017

Viborg Kommune’s godkendelse af takstblad 2017